site-verification=99a4eecf732ffe3c4986cc80328b3ce3
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities 

 1. Thuis Bij Door is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het geven van interieuradvies in ruime zin, zoals, maar niet uitsluitend, het maken van plannen voor het interieur en het opstellen van lichtplannen. 

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Thuis Bij Door en Thuis Bij Door de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6. 

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument’ verstaan: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruikmaakt van de Diensten van Thuis Bij Door en Thuis Bij Door de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6. 

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Thuis Bij Door en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst op afstand’ verstaan: de Overeenkomst die tussen Thuis Bij Door en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Thuis Bij Door en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. 

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Thuis Bij Door en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende het geven van interieuradvies, alsmede alle andere door Thuis Bij Door ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 

 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.thuisbijdoor.com.
   

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Thuis Bij Door gesloten Overeenkomsten waarbij Thuis Bij Door Diensten aanbiedt. 

 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Thuis Bij Door overeengekomen. 

 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 
   

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Thuis Bij Door zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod. 

 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Thuis Bij Door via de website en e-mail voor een van de aangeboden Diensten. Thuis Bij Door zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een opdrachtbevestiging. 

 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de Website, het bestelformulier of in de offerte. 

 4. Als Thuis bij Door een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Thuis Bij Door kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Thuis Bij Door dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Thuis Bij Door deze schriftelijk bevestigt. 

 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Thuis Bij Door. 
   

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Thuis Bij Door zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren. 

 2. Thuis Bij Door heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 3. Bij het inschakelen van derden zal Thuis Bij Door de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Thuis Bij Door worden doorbelast aan Opdrachtgever. 

 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Thuis Bij Door aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Thuis Bij Door worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Thuis Bij Door zijn verstrekt, heeft Thuis Bij Door het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Thuis Bij Door zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Thuis Bij Door hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Thuis Bij Door dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
   

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Thuis Bij Door en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Thuis Bij Door op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Thuis Bij Door en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 
   

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Thuis Bij Door is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Thuis Bij Door goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Thuis Bij Door de Opdrachtgever bij een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 

 2. Voorts is Thuis Bij Door bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in artikel 6.1 van onderhavige Overeenkomst, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Opdrachtgever in verzuim is, dan is Thuis Bij Door gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Thuis Bij Door niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Thuis Bij Door en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen. 
   

Artikel 7 Annulering 

 1. Indien een Overeenkomst op afstand wordt gesloten tussen Thuis Bij Door en Consument, kan deze Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand, zonder opgaaf van reden, kosteloos geannuleerd worden. Wel kan Thuis Bij Door een redelijke vergoeding, welke afhankelijk is van aantoonbare kosten die reeds gemaakt zijn, aan Consument in rekening brengen. 

 2. Voor Consumenten geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Thuis Bij Door de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent de Consument hiervoor toestemming aan Thuis Bij Door en verklaart hij afstand te doen van zijn bedenktijd. 

 3. Voorts geldt dat de Consument het recht op de bedenktijd behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van de Consument, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen. Wel is de Consument gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. 

 4. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Thuis Bij Door. 

 5. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger is, kan Opdrachtgever de Overeenkomst na ondertekening van de offerte niet annuleren. 
   

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Voor Consumenten gelden alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Thuis Bij Door gerechtigd reiskosten in rekening te brengen. 

 2. Indien Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is, zijn alle genoemde bedragen in de offerte in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

 3. Thuis Bij Door heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 (zegge: veertien) dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 

 5. De Consument is bij betaling van de Overeenkomst slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. 

 6. Opdrachtgever dient 25% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst, en 25% één week voor de levering van de Diensten. De resterende 50% dient Opdrachtgever te voldoen bij de oplevering, tenzij anders overeengekomen. 

 7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Thuis Bij Door mede te delen. 

 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 9. Indien Thuis Bij Door besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
   

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 

 2. Thuis Bij Door is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 

 3. Thuis Bij Door is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving. 

 4. Thuis Bij Door is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 

 5. Thuis Bij Door is enkel aansprakelijk vanuit een inspanningsverplichting, niet vanuit een resultaatsverplichting. Indien besluiten, gemaakt naar aanleiding van advies van Thuis Bij Door, worden gemaakt die nadelige gevolgen blijken te hebben, gebeurt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het al dan niet opvolgen van advies van Thuis Bij Door is dus volledig een besluit waar Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor is. 

 6. De Opdrachtgever vrijwaart Thuis Bij Door voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

 7. Indien Thuis Bij Door aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Thuis Bij Door met betrekking tot haar Diensten. 

 8. De aansprakelijkheid van Thuis Bij Door is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Thuis Bij Door niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 

 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Thuis Bij Door. 

 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 
   

Artikel 10 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Thuis Bij Door, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Thuis Bij Door zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Thuis Bij Door of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Thuis Bij Door overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Thuis Bij Door heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 
   

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Thuis Bij Door kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 
   

Artikel 12 Intellectuele eigendom 

 1. Thuis Bij Door behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 

 2. Alle door Thuis Bij Door geleverde zaken blijven eigendom van Thuis Bij Door en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Thuis Bij Door worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. 

 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Thuis Bij Door van gegevens. Opdrachtgever zal Thuis Bij Door vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 
   

Artikel 13 Reclames 

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat Thuis Bij Door een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 3 (zegge: drie) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Thuis Bij Door te worden gemeld. 

 2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen 1 (zegge: één) maand schriftelijk te worden gemeld bij Thuis Bij Door. 
   

Artikel 14 Klachtenregeling 

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan thuisbijdoor@gmail.com.
   

Artikel 15 Identiteit van Thuis Bij Door 

 1. Thuis Bij Door is bij de KvK geregistreerd onder nummer 77709977 en draagt btw- identificatienummer 220209996B01. Thuis Bij Door is gevestigd aan de Ceintuurbaan, 248 2 (1072 GG) te Amsterdam. 

 2. Thuis Bij Door is per e-mail te bereiken via thuisbijdoor@gmail.com of middels de website www.thuisbijdoor.com en telefonisch op +31 648202292 
   

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Thuis Bij Door en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 

 2. Op de Overeenkomst tussen Thuis Bij Door en de Consument is het recht van de woonplaats van de Consument van toepassing. 

 3. Alle geschillen die tussen Thuis Bij Door en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de wettelijk bevoegde rechter.